Treść pouczenia znajdująca się na odwrocie odcinka C mandatu karnego:

  1. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego (art. 97 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
  2. Mandat karny zaoczny staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym terminie i miejscu. Mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego. Mandat karny uiszczany w gotówce staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył.
  3. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 100 § 12 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
  4. Grzywnę nałożoną mandatem karnym kredytowanym uiszcza się w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Grzywnę nałożoną mandatem karnym zaocznym uiszcza się w terminie 7 dni od daty wystawienia mandatu (art. 98 § 5 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
  5. Uiszczający grzywnę ponosi koszty opłat manipulacyjnych.
  6. W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem karnym zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy wykroczenia (art. 99 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
  7. Ukarany, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, może w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu, wystąpić do sądu o jego uchylenie (art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Wystąpienie do sądu o uchylenie mandatu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia nałożonej tym mandatem grzywny.

 

Mandat karny staje się prawomocny:

  • kredytowany - z chwilą jego przyjęcia i pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.
  • gotówkowy - z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył.

 

Jeżeli po uprawomocnieniu się mandatu karnego analizując okoliczności popełnienia czynu, za który zostałeś ukarany, uznasz, że mandat został nałożony za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie - masz prawo w ciągu 7 dni od nałożenia mandatu wystąpić o jego uchylenie do Sądu właściwego terytorialnie.

Prezydent Miasta, Komendant Straży Miejskiej i strażnik, który nałożył mandat - nie są władni, aby unieważnić uprawomocniony mandat karny.
Może to zrobić tylko i wyłącznie Sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna.

 

Podstawy prawne: