Mycie pojazdów samochodowych na nieruchomości jest dopuszczone pod warunkiem, że odbywać się będzie poza bezpośrednią bliskością rzek, potoków, stawów i studni, pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego. W szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do wód powierzchniowych lub do ziemi.

 

Dopuszcza się doraźną naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, o ile jest ona związana z bieżącą eksploatacją pojazdu a czynność ta nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko i nie stwarza uciążliwości dla ludzi.

 

Podstawa prawna: