Stare, nieużywane samochody zamiast trafić do punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji często porzucane są na miejskich ulicach i osiedlowych parkingach. Pojazdy te nie tylko szpecą, ale zajmują cenne i poszukiwane miejsca parkingowe, zdarza się, że ich stan techniczny stanowi zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Ich właściciele uchylają się od obowiązku lub nie są go świadomi i nie przekazują pojazdu wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
Art.18.Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji przekazuje go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

 

Straż Miejska ustala właścicieli problemowych pojazdów i poleca ich usunięcie. Jeśli działania nie przynoszą efektu, zgodnie z przepisami pojazdy takie mogą zostać usunięte.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym:
Art. 50a. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza.

 

Straż Miejska może usunąć pojazd wyłącznie z miejsca, w którym obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Ustawa Prawo o ruchu drogowym:
Art. 1.1. Ustawa określa:
1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:
1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;
2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

 

Procedura usunięcia:

Usuwany pojazd przemieszczany jest auto-lawetą na parking strzeżony MATiP - Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie a Straż Miejska informuje pisemnie właściciela pojazdu o jego usunięciu. Kopia dyspozycji usunięcia pojazdu (wraku) przekazywana jest do Komendanta Miejskiego Policji oraz do MATiP.

Właściciel usuniętego pojazdu zgłasza się do siedziby Straży Miejskiej w Rzeszowie z dowodem tożsamości i dowodem rejestracyjnym, a nie będąc właścicielem pojazdu dodatkowo z pisemnym upoważnieniem do używania pojazdu. Na podstawie okazanych dokumentów otrzymuje zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego. Następnie udaje się on na parking strzeżony MATiP przy ul. Leszczyńskiego 3B, gdzie po uiszczeniu opłaty za usunięcie i przechowywanie odbiera pojazd.

Nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od daty jego usunięcia skutkuje przejęciem przez Gminę Miasto Rzeszów pojazdu na własność, a powstałymi kosztami zostanie obciążony w drodze postępowania administracyjnego właściciel pojazdu.

 

Podstawa prawna: