Zbyt głośna muzyka może być postrzegana jako zakłócanie spokoju i porządku publicznego.

 

Podstawa prawna:
  • Ustawa Prawo ochrony środowiska
    Artykuł 156 ust. 1 zabrania używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Niestosowanie się do tego zakazu zagrożone jest karą grzywny.