W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz.1) (RODO) mając na uwadze Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Rzeszowie z siedzibą pod adresem: 35-209 Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 1.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. a-e RODO.
 4. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej.
 5. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została zebrana lub wycofaniu zgody.
 8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  • jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych w zależności od celu określonego w ustępie 3 jest:
  • niezbędna do realizacji umowy – konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy;
  • przetwarzanie wynika za przepisów prawa – konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych.
 10. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Jednocześnie informujemy że zgodnie z art 10 RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych, dane osobowe w sprawach związanych z czynami zabronionymi oraz czynnościami związanymi z tymi sprawami przetwarzane są do czasu wejścia ustawy wprowadzającej RODO zgodnie z dotychczasowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.